Disclaimer

De gegevens op deze internetsite dienen uitsluitend ter informatie. Hoewel Nieuw Wonen Twente bij het samenstellen van deze gegevens en informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft betracht kan niet worden gegarandeerd dat deze gegevens vrij zijn van fouten of omissies. De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaak door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover dit is toegestaan bij Wet en Rechtspraak.

Nieuw Wonen Twente is ook niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van de internetsite. Nieuw Wonen Twente is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten , inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of te laat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Nieuw Wonen Twente. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Nieuw Wonen Twente. Voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen, is Nieuw Wonen Twente niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan om de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van Nieuw Wonen Twente te gebruiken voor ongepaste doeleinden of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het gebruik door Nieuw Wonen Twente is geautoriseerd. De copyrights van al het fotomateriaal op deze internetsite komen toe aan de rechthebbenden. Gebruik van dit fotomateriaal is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Nieuw Wonen Twetnte. Elk ander gebruik van deze internetsite zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze internetsite op een andere internetsite is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nieuw Wonen Twente.

Indien u vragen heeft over deze verklaring, ten aanzien van het gebruik van de informatie en de gegevens op deze internetsite vragen wij u contact met ons op te nemen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening conform ons Privacystatement zoals vermeld op onze website (www.nieuwwonentt/privacy).